НОВИНИ

25.09.2021

24.09.2021

23.09.2021

22.09.2021

РУБРИКАТОР

Суд виправдав начальни­ка Шепетівської колонії та його заступника, які погоріли на хабарі

22.03.2021

19 бе­рез­ня Ізяс­лавсь­кий район­ний суд ого­ло­сив ви­рок ко­лишньому на­чаль­ни­ку Ше­пе­тівсь­кої вип­равної ко­ло­нії та його зас­тупни­ку. Їх обох пі­доз­рю­ва­ли у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 3 ст. 368 КК Ук­ра­їни — прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди служ­бо­вою осо­бою.

Сан­кція ст. 368 ч. 3 КК Ук­ра­їни пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк до де­ся­ти ро­ків з кон­фіска­ці­єю май­на, тоб­то да­ний зло­чин є тяж­ким, а та­кож ста­но­вить ви­со­ку сус­піль­ну не­без­пе­ку, ос­кіль­ки яв­ля­єть­ся зло­чи­ном у сфе­рі служ­бо­вої ді­яль­нос­ті.

Так, зас­тупни­ка та на­чаль­ни­ка ко­ло­нії пі­доз­рю­ва­ли в то­му, що во­ни всту­пи­ли у зло­чин­ну змо­ву між со­бою що­до от­ри­ман­ня неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди від ма­те­рі од­но­го із за­суд­же­них за не­пе­реш­коджан­ня умов­но-дос­тро­ко­во­му звіль­нен­ню за­суд­же­но­го від від­бу­ван­ня по­ка­ран­ня, а та­кож по­зи­тив­не ви­рі­шен­ня пи­тан­ня що­до дос­тро­ко­во­го звіль­нен­ня її си­на з вип­равної ус­та­но­ви. За та­ку «пос­лу­гу» ма­ти пе­ре­да­ла зас­тупни­ку ко­ло­нії 3000 до­ла­рів США.

23 лю­то­го 2018 ро­ку спів­ро­біт­ни­ки СБ Ук­ра­їни «взя­ли» зас­тупни­ка на­чаль­ни­ка ко­ло­нії під час от­ри­ман­ня всі­єї су­ми ха­ба­ра на ав­то­вок­за­лі у Ше­пе­тів­ці.

А на­чаль­ни­ка ко­ло­нії пра­во­охо­рон­ці зат­ри­ма­ли у служ­бо­во­му ка­бі­не­ті.

Сво­го ча­су на­чаль­ни­ку ко­ло­нії слід­чий суд­дя виз­на­чив роз­мір зас­та­ви в роз­мі­рі 140000 гри­вень, піс­ля чо­го він міг бу­ти звіль­не­ним із-під вар­ти. А зас­тупник на­чаль­ни­ка був звіль­не­ний з-під вар­ти у за­лі су­ду без зас­та­ви.

— Сьогод­ні Ізяс­лавсь­кий район­ний суд ого­ло­сив ви­рок, яким пов­ністю під­три­мав по­зи­цію сто­ро­ни за­хис­ту, та вип­равдав на­чаль­ни­ка ко­ло­нії і його зас­тупни­ка по всіх пун­ктах зви­ну­ва­чен­ня, — роз­по­вів для «День за днем» ад­во­кат на­чаль­ни­ка ко­ло­нії Ми­ко­ла Ян­це­ловсь­кий.

Од­нак, зі слів ад­во­ка­та, ви­рок мо­же бу­ти ос­карже­ний до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Любов Гончарук

Джерело

Нас підтримали

Підтримати альманах "Антидот"